İşbu Aydınlatma Metni Op. Dr. Burçak Tok tarafından hastalardan, hasta velilerinden /vasilerinden elde edilen kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. Maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü“ başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun   kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili bilgilendirme amacıyla  hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler”inizi de kapsamaktadır.

Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu unvanı : Op. Dr. Ayfer Ulçay

Veri sorumlusu adresi : Garden Ofis, Fulya mh. Büyükdere cd. Torun Center A Blok, D:No: 66  Şişli / İstanbul – Türkiye

Veri sorumlusu telefon : 0 506 328 43 33

Veri sorumlusu e-posta : [email protected]

Veri sorumlusu web sitesi : https://drayferulcay.com/

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

 • Kimlik verileriniz (Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, imzanız)
 • İletişim verileriniz (Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi vb. iletişim verileriniz)
 • Finans verileriniz (Banka hesap ve kart bilgileriniz, borç ve fatura bilgileriniz)
 • Müşteri İşlem verileriniz (Hasta dosyası ödeme işlem bilgileriniz, talep, istek ve tedavi kayıtlarınız vb.)
 • Görsel Ve İşitsel Kayıtlar ( Kliniğe sunmuş olduğunuz/klinik hekimi tarafından tedavi süresince elde edilen her türlü laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, klinikçe kullanılan hasta takip otomasyonuna kayıt için elde edilen fotoğraf görüntünüz
 • Sağlık verileriniz (Kliniğe sunmuş olduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, reçete bilgileri, özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, tedaviniz sırasında ihtiyaç olması halinde kullanılacak olan protez ve cihaz bilgileriniz, kan grubunuz, hastalık geçmişiniz hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlar, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık verileriniz ile cinsel hayata ilişkin sağlık verileriniz )
 • İşlem Güvenliği Verileri: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri gibi verilerdir.
 • Özel Sağlık Sigortasına İlişkin Verileriniz

Kişisel Verilerin  İşlenme Amaçları

Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar için işlenmektedir.

 • Hastanın değerlendirilmesi, sağlık hizmeti sunulabilmesi, Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi
 • İlaç ve ağız içi malzemelerin hazırlama süreçlerinin takibi, ilgili tıbbi malzemelerin temin edilmesi
 • Diş protez laboratuvarlarından ve diğer tedarikçilerden hizmet temininin gerçekleştirilmesi, tıbbi görüntüleme ve tanı merkezleri ile hastaların tedavisi için gerekli süreçlerin yürütülmesi
 • Randevu oluşturulabilmesi, takibi ve bilgilendirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hasta talep ve şikayetlerinin takibi, hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetilmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, gerçekleştirilen sağlık hizmetinin faturasının düzenlenebilmesi
 • Sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin verilerinin mevzuata uygun olarak arşivlenmesi /saklanması
 • Hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması
 • Yasal mevzuat gereği gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Anlaşmalı olduğunuz kurumlarla ilişkinin teyit edilmesi, sağlık hizmetlerinin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması
 • Talebiniz doğrultusunda ve açık rızanız halinde klinikçe anlaşmalı olduğumuz ve üyesi bulunduğunuz dernek, sendika, vakıf ile ilişkilerin teyit edilmesi, sağlık hizmetlerinin finansmanı, tetkik teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması
 • Çalışanlarımızca kimliğinizin teyit edilmesi, klinik iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Klinik iç süreçlerin planlanması ve icrası
 • Talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi, hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Klinik tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması, çalışanlarımıza eğitim verilmesi, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, size verilmiş olan/verilecek olan sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi
 • Klinik tarafından veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, hasta hakları, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması

Kişisel Verilerin Aktarımı ve Aktarma Amaçları

Yukarıda sayılan amaçlar için işlenen kişisel veriler yine aynı amaçlarla sınırlı olarak aşağıda belirtilen 3. kişilere aktarılabilecektir:

 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile resmi merciler
 • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, serbest muhasebeci mali müşavirler, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler
 • Açık rızanızın varlığı halinde ilgili sağlık verileriniz ve diğer kişisel verileriniz, ismen belirtmiş olduğunuz yakınlarınıza veya üçüncü kişilere talebiniz uyarınca ve bununla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi, Hukuki Sebebi ve Saklama Süresi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, hastanın dosyasının takibi için sunmuş olduğu kişisel bilgiler, sonuçlar, reçeteler, tedavi raporları, (yukarıda belirtilen web site adresinde bulunan iletişim formu yöntemleri)  kullanılarak elde edilmektedir. Kişisel verileriniz ayrıca faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kamera çekimi vasıtasıyla ve sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi (1219 sayılı Kanun, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Türk Dişhekimleri Birliği Dişhekimleri Meslek Etiği Kuralları, Hasta Hakları Yönetmeliği), hizmet sözleşmesinin ifası için hizmet alanın verilerinin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, hasta haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; kliniğin tabi olduğu mevzuatta yer alan veri işleme amaçlarına ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz zorunlu kılındığımız süreler dolduğunda, tarafımızca silinecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesinin talep edilmesi halinde, bu durumunun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için veri sorumlusunun yukarıda belirtilen adresinden ve yukarıda belirtilen web sitesinden edineceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak ıslak imzalı bir şekilde elden, postayla, adresimize ya da tarafımıza önceden bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı e- posta adresiniz üzerinden kliniğimizin yukarıda belirtilen e-posta adresine iletmeniz gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılan başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak talebinize konu işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Klinik tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Okudum, anladım
hasta ad-soyad

imza
tarih